Η εργασία Harbor Heritage Story Telling

Το έργο HSST στοχεύει στην ανάπτυξη µεθοδολογιών και εργαλείων τα οποία επιτρέπουν σε επαγγελματίες του τουρισμού, σε δρώντες επαγγελματίες και σε εθελοντές που συμβάλλουν στις δραστηριότητες των λιμανιών για να αναδείξουν τον πλούτο της κληρονομιάς των λιμανιών αυτών, μίας κληρονομιάς η οποία παραμένει άγνωστη από τους επισκέπτες τους. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ιστορίας και της αστικής κουλτούρας της ναυτικής κληρονομιάς, ώστε αυτή να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα.

Το έργο HSST σκοπεύει επομένως να θέσει τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες του τουρισμού σε λιμενικές περιοχές όπως η έλλειψη των απαραίτητων εργαλείων για να καταστήσουν αυτές τις περιοχές ελκυστικές στους επισκέπτες καθώς και για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης διατήρησης και ενίσχυση της κληρονομιάς τους.

Το σύνολο του έργου χωρίζεται σε 4 παραδοτέα, 1 εκπαιδευτικό εργαστήριο, 4 ημερίδες καθώς και εγκάρσιες δραστηριότητες (διαχείριση, διάδοση, διασφάλιση ποιότητας).

Κοινό στόχος

Άμεσα:

Επαγγελματίες και εθελοντές που συμβάλλουν στη λιμενική δραστηριότητα:
• Επιχειρηματίες
• Ψαράδες
• Έμποροι
• Τουριστικά γραφεία και ξεναγοί
• Σύλλογοι ανάπτυξης πολιτιστικής κληρονομιάς
• Κάτοικοι

Στόχοι

Προτεραιότητα του έργου HSST είναι η ενίσχυση των κοινωνικών και πολιτιστικών δεξιοτήτων των επαγγελματιών και των εθελοντών οι οποίοι συμβάλλουν στη λιμενική δραστηριότητα προκειμένου να αναπτυχθεί μια τουριστική και κοινωνική προσέγγιση, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της λιμενικής κληρονομιάς.


Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, το έργο HSST στοχεύει στην ανάπτυξη:
• Μιας συμμετοχικής μεθόδου για την οικειοποίηση και την τουριστική ανάπτυξη αυτής της «κρυμμένης» κληρονομιάς.
• Ένα πλαίσιο κατάρτισης για τα ενδιαφερόμενα μέρη το οποίο βασίζεται στην ενίσχυση της γνώσης της κληρονομιάς, στη μετάδοση συνεισφορών από την ερμηνεία της κληρονομιάς, στην ανάπτυξη τεχνικών επικοινωνίας και διαμεσολάβησης που εφαρμόζονται στην λιμενική κληρονομιά.
• Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό εργαλείο για τη συνέχιση των εκπαιδευτικών διαδικασιών.
• Εφαρμογή αυτών των μεθόδων και του περιεχομένου κατάρτισης μέσω της δημιουργίας 4 δρομολογίων πολιτιστικού τουρισμού που εστιάζουν στην ανακάλυψη της λιμενικής κληρονομιάς στις 4 πόλεις - εταίρους.

Ανακαλύψτε το ενημερωτικό δελτίο του έργου