ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Harbor Heritage Story Telling

Το έργο έχει παράγει 4 εργαλείων αναφοράς για την ενίσχυση της κληρονομιάς των πόλεων λιμανιών:


Έναν μεθοδολογικό οδηγό για τη συνδημιουργία των Port Heritage Discovery Routes:

Αυτός ο οδηγός στοχεύει να παρέχει ένα πλαίσιο για τη δημιουργία μαθημάτων κατάρτισης και νέων διαδρομών ανακάλυψης για τουρίστες με βάση τις νέες δεξιότητες που αναπτύχθηκαν στο έργο. Αυτή η συμμετοχική διαδικασία βασίζεται σε εργαστήρια συν-δημιουργίας πολιτών και τοπικά συμμετοχικά σχέδια, που υποστηρίζονται ιδίως από τουριστικούς οδηγούς, τουριστικά γραφεία ή από κάθε τοπικό άτομο / πολίτη που εμπλέκεται στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.


Ανακαλύψτε τον οδηγό

Σύνδεσμος με δυνατότητα κλικ

Μία Αναφορά κατάρτισης για την αφήγηση λιμενικής κληρονομιάς (“Harbor Heritage Story Telling”):

Αυτή η παραγωγή στοχεύει στον εντοπισμό των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την καθιέρωση νέων διαδικασιών αξιοποίησης / τουριστικής ανάπτυξης της λιμενικής κληρονομιάς και για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών ενοτήτων που σχετίζονται με αυτές τις δεξιότητες.Ανακαλύψτε πλαίσιο ικανοτήτων

Σύνδεσμος με δυνατότητα κλικ

Ένα κέντρο πόρων και ένας on-line διαδικτυακός χώρος μάθησης "Harbour Heritage Story Telling":

Αυτός ο χώρος συμβάλλει στην προώθηση του έργου και των επιτευγμάτων του σε διαδραστική μορφή. Επισημαίνει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο που προορίζεται για εκπαιδευτές στον τουρισμό, για τουριστικούς οδηγούς / ξεναγούς και ενώσεις πολιτών που εστιάζουν στην ενίσχυση της κληρονομιάς, συνδυάζοντας δραστηριότητες και σεμινάρια με καθένα από τα περιεχόμενα που αναπτύχθηκαν. Αξιοποιεί ευρωπαϊκές εμπειρίες όσον αφορά την ανάπτυξη της κληρονομιάς και της πολιτιστικής ιθαγένειας, ικανές να αποτελέσουν πρακτικές αναφοράς και πρόσθετες εικόνες για τους εκπαιδευόμενους.Τα λέμε στην πλατφόρμα!

Για να έχω πρόσβαση σε


Ανακαλύψτε τη διαδρομή μάθησης HHST

έχω πρόσβαση
Έναν κατάλογο 4 διαδρομών ανακάλυψης για τουρίστες "Harbour Heritage Story Telling",

ο οποίος θα προκύψει από την εφαρμογή, σε πιλοτική κλίμακα, μεθόδων διαβούλευσης (Heritage Workshop Methods - APP) και εκπαιδευτικών εργαλείων που βασίζονται σε ένα κοινό-στόχο τοπικών παραγόντων των 4 εταίρων πόλεων και θα είναι μια άμεση απεικόνιση της στοχευμένης συμμετοχικής προσέγγισης. Αυτός ο κατάλογος χαρτογραφεί και αναλύει τις προτεινόμενες διαδρομές και προσδιορίζει τη συμβολή των νέων πόρων που εκπαιδεύονται στο πλαίσιο της μεθοδολογίας του HSST. Αναπτύσσεται διαδραστικά στο κέντρο πόρων, με μαρτυρίες ήχου και βίντεο από εκπαιδευμένους ομιλητές του "HSST" που έχουν εντρυφήσει βαθιά στο έργο.Ανακαλύψτε τον κατάλογο

Σύνδεσμος με δυνατότητα κλικ